team

Jay Prakash Sinha

Jay Prakash Sinha

Vice President

JP Sinha is dedicated to the Chess game since 1999

Mr. Ajit Nayan

Mr. Ajit Nayan

Vice President
Mr. Manish Kumar

Mr. Manish Kumar

Vice President
Mr. Rakesh Sharma

Mr. Rakesh Sharma

Vice President
Mr. Rajendra Kumar

Mr. Rajendra Kumar

Vice President
Mr. KRM Chaudhary

Mr. KRM Chaudhary

Vice President